Pages Menu
Categories Menu

Krav om efteruddannelse

 

Godkendte revisorer skal have mindst 120 timers efteruddannelse over 3 år. Heraf skal mindst 24 timer være inden for revision, mindst 24 timer skal være inden for retlige krav og standarder (regnskab), og mindst 12 timer skal være inden for skat.

De resterende 60 timer skal relatere sig til de 3 fagområder revision, regnskab eller skat, alt efter revisors individuelle behov.

Er revisor specialiseret inden for et eller flere af de nævnte fagområder, skal mindst 30 timer relateres hertil.

Det har været en udbredt opfattelse, at der findes en fjerde kategori, ’Andet’. Det gør der ikke.

Hvad kan medregnes?

Følgende anses for efteruddannelse:

 1. Deltagelse i interne kurser. Deltagelse, emne, undervisning og tidsmæssig udstrækning skal selvfølgelig dokumenteres.
 2. Deltagelse i eksterne kurser udbudt af en professionel kursusudbyder, herunder seminarer og konferencer afholdt i nationalt eller internationalt regi.
 3. E-learning e.l., såfremt det faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres.
 4. Deltagelse i internt og eksternt fagteknisk udvalgsarbejde.
  En times fagteknisk udvalgsarbejde udgør en times efteruddannelse.
 5. Deltagelse i arbejdet i Det Finansielle Råd, Revisorkommissionen, Revisornævnet, Revisortilsynet, revisorforeningernes fagtekniske udvalg og lignende udvalg.
  En times fagteknisk udvalgsarbejde udgør en times efteruddannelse.
 6. Undervisnings- og foredragsvirksomhed, hvis den pågældendes egen deltagelse ville opfylde kravene til efteruddannelse.
  En undervisnings- og foredragslektion á 45 minutters varighed udgør to timers efteruddannelse.
 7. Hverv som eksaminator.
  Hverv som eksaminator tæller tidsmæssigt dobbelt i forhold til eksaminationstiden.
 8. Hverv som censor på en hovedopgave.
  Hverv som censor tæller tidsmæssigt svarende til det faktiske tidsforbrug.
 9. Hverv som vejleder på en hovedopgave.
  Hverv som vejleder på en hovedopgave tæller tidsmæssigt med 1/3 af de for hvervet tildelte timer.

Forfattervirksomhed

Forfattervirksomhed anses for efteruddannelse, hvis du

 1. har skrevet eller været med til at skrive et faglitterært værk, der udgives af et forlag
 2. har skrevet eller været med til at skrive en faglig artikel, der offentliggøres i et tidsskrift efter forudgående kontrol af det faglige niveau foretaget af tidsskriftets redaktion
 3. har skrevet eller har været med til at skrive en forskningsafhandling.

Efteruddannelse ved forfattervirksomhed omregnes på baggrund af antal skrevne tegn.

2.340 tegn eksklusiv mellemrum udgør en times efteruddannelse.

Har flere forfattere deltaget i den pågældende udgivelse, beregnes antallet af efteruddannelsestimer på grundlag af den enkelte revisors andel i udgivelsen.

Arbejde i ERFA-grupper

Arbejde i ERFA grupper er også efteruddannelse.

En generel snak over livet som revisor, kvalificerer selvfølgelig ikke. Det gør en snak om opstilling og formulering af erklæringer heller ikke.

For at du kan medregne ERFA arbejdet som efteruddannelse, skal der være tale om et kursuslignende forhold. Det er der, f.eks. hvis en deltager har forberedt sig på og gennemgår krav til formulering af erklæringer. Det skal efterfølgende kunne dokumenteres, dvs. der bliver skrevet referat, hvor man kan se hvem der har fremlagt hvad, og hvor ’undervisningsmaterialet’ indgår.

Deltagerne kan indregne 45/60 minutter som anført i afsnittet nedenfor, mens underviseren kan medregne, som under punkt 6 ovenfor.

Opgørelse af antal timer for kurser

For punkt 1, 2 og 3 i afsnittet Hvad kan medregnes? (alle typer kurser) medregnes således, at en kursuslektion á 45 minutters varighed udgør en times efteruddannelse.

Der kan dog ikke medregnes flere timer som efteruddannelse end den samlede varighed af et kursus.

Dvs. at hvis et kursus varer fra kl. 9-16, altså 7 timer, kan du udelukkende medregne 7 timers efteruddannelse. Også selvom der har været undervist mere end 7 x 45 minutter.

Der er altså 2 forhold, som begge skal være opfyldt:

Hvis du ønsker at medregne f.eks. 8 timer, skal

 1. der være undervisning 8 x 45 minutter og
 2. kurset skal vare 8 timer, f.eks. 8.30 – 16.30.

Hvis ikke begge er opfyldt, kan det mindste antal timer medregnes.

Overførsel af timer

Du kan overføre op til 20 timer til den næste periode. Dvs. hvis du har 140 timer, kan 20 overføres, og kravet på 120 timer bliver stadig overholdt.

Når der overføres overskydende timer til den næste efteruddannelsesperiode, overføres der fra fagområde til fagområde.

Dette betyder eksempelvis, at såfremt en revisor har 20 overskydende timer inden for revisions- og erklæringsområdet, vil disse blive overført til revisions- og erklæringsområdet for den næste efteruddannelsesperiode.

Har revisor overskydende timer inden for alle fagområder, kan revisor selv vælge hvilke fagområder, de overskydende timer overføres til.

Indberetning af timer

Revisor skal indberette sine timer senest 1. april året efter udløbet af en 3-års periode.

Dvs. perioden 2012-2014 skulle indberettes senest 1. april 2015.

Perioden 2015-2017 skal indberettes senest 1. april 2018.

Indberetning sker på virk.dk under Revisorregistrering og Indberet efteruddannelse. Husk, at du skal logge ind med dit personlige NemID.

Overskydende timer skal indberettes i den periode, de skal overføres til. Dvs. hvis du har 140 timer i 2012-2014, og ønsker at overføre 20 timer til den nye periode, skal du udelukkende indberette 120 timer i den ’gamle’ periode.

Hvis du (fejlagtigt) havde medregnet alle timer til 2009-2011, selvom nogle af dem skulle overføres til 2012-2014, skulle du ifølge vejledning om indberetning, indberette igen for den nye periode.

Overskydende timer fra 2012-2014, som skal overføres til 2015-2017, skal først indberettes i perioden 2015-2017.

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!