Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 15, 2013 in Uncategorized

Den nye klagestruktur på skatte- og afgiftsområdet

af Advokat (H) Torben Bagge, partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen og ekstern lektor i skatteret og forvaltningsret ved Aarhus Universitet

Ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 blev der indført en række væsentlige ændringer af klagestrukturen på skatteområdet for fysiske personer. Som anført nedenfor skal man allerede nu tage højde for de nye regler når man indenfor det skatteretlige område indgiver klager vedrørende fysiske personer.

Med virkning fra 1. januar 2014 oprettes en helt ny myndighed benævnt skatteankeforvaltningen. Alle klager i skatte- og afgiftssager skal fremover indgives til skatteankeforvaltningen, der herefter skal foretage en visitering af de indkomne klager. Dette gælder tillige for juridiske personer, der dog ikke berøres nævneværdigt af den nye klagestruktur, der i hovedsagen ændrer på reglerne for klager indgivet af fysiske personer.

Visiteringen går nærmere ud på, at Landsskatteretten skal tildeles principielle personskatte-, vurderings- og motorsager, mens de ikke-principielle sager skal visiteres til de respektive lokale ankenævn. Som en af de markante forbedringer i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag, har klager mulighed for at ændre skatteankeforvaltningens visiterings-beslutning, idet klager har mulighed for at vælge, at en sag, der er visiteret til behandling i et skatteankenævn eller vurderingsankenævn, i stedet skal behandles af Landsskatteretten. I så fald skal der gives meddelelse herom til skatteankeforvaltningen senest fire uger efter, at klageren har modtaget meddelelse om, at klagen er visiteret til et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn.

 

Alle sager vedrørende juridiske personer skal visiteres til Landsskatteretten, hvilket indebærer, at der ikke ændres på, hvem der er klagemyndighed for juridiske personer.

Skatteankeforvaltningen er endvidere som udgangspunkt blevet tillagt kompetence til selv, som endelig administrativ klageinstans, at træffe afgørelse i de sager, der hidtil er blevet kontorbehandlet i Landsskatteretten, det vil sige sager afgjort uden deltagelse af retsmedlemmer.

Endelig skal skatteankeforvaltningen yde sekretariatsbistand til skatte-, vurderings- og motorankenævnene samt Landsskatteretten. Der er for så vidt ikke noget afgørende nyt heri i forhold til ankenævnene, der tidligere er blevet sekretariatsbetjent af SKAT, og som følge heraf heller ikke tidligere har haft eget sekretariat, men for Landsskatterettens vedkommende er der tale om en radikal ændring, idet sekretariatsfunktionen hidtil har været en integreret del af Landsskatteretten.

Den væsentligste ændring af klagesystemet må siges at være afskaffelsen af muligheden for at få foretaget en administrativ klagebehandling i to instanser, hvilket for indeværende er muligt i forhold til skattesager for fysiske personer, herunder personligt ejede virksomheder, og sager vedrørende dødsboer, sager i henhold til lov om ejendomsvurdering og sager om registreringsafgift. Disse sager kan i dag klagebehandles af henholdsvis skatte-, vurderings- og motorankenævnene, hvis afgørelser kan påklages videre til Landsskatteretten.

Klager i skattesager for fysiske personer, dødsboer m.v., der indgives efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2014, vil således enten blive behandlet af skatteankeforvaltningen, skatteankenævnet eller Landsskatteretten.

Som nævnt indledningsvist skal alle klager fremover indgives til skatteankeforvaltningen, og der skal i den forbindelse betales et klagegebyr på kr. 300 i alle klagesager (reguleres efter personskattelovens § 20).

Ændringerne vedrørende klagestrukturen træder i kraft den 1. januar 2014.

Landsskatteretten færdigbehandler klager, som er påklaget til Landsskatteretten senest den 31. december 2013. Tilsvarende færdigbehandler Landsskatteretten klager over afgørelser, som efter de gældende regler kunne være påklaget til skatteankenævnet, men som klageren har valgt at påklage til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 5, stk. 2, inden den 1. januar 2014. På samme måde færdigbehandler Landsskatteretten også sager, som senest den 31. december 2013 er påklaget til Landsskatteretten efter overspringelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 5, stk. 3. Overspringelsesreglen går nærmere ud på, at afgørelser, som er påklaget til skatteankenævnet, efter klagerens valg kan påklages til Landsskatteretten, hvis skatteankenævnet ikke har truffet afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er modtaget hos skatteankenævnet.

Det er i den forbindelse særligt vigtigt at være opmærksom på, at overspringelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 5, stk. 3, ophæves med virkning fra 1. januar 2014, hvilket indebærer, at man skal være opmærksom både i forhold til allerede verserende sager ved skatteankenævnene og i forhold til sager, der påklages fra d. 1. oktober 2013, såfremt man ønsker, at klageadgangen til Landsskatteretten fortsat skal være åben for skatteyder.

I relation til allerede verserende sager ved skatteankenævnene vil overspringelsesreglen kunne benyttes frem til og med d. 31. december 2013. Ønskes der således en klagebehandling i Landsskatteretten, skal klage altså indgives til Landsskatteretten inden den 31. december 2013 med henvisning til anvendelse af overspringelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 5, stk. 3.

I relation til sager, der påklages fra den 1. oktober 2013, skal der allerede ved klagens indgivelse tages stilling til, hvorvidt der ønskes en klagebehandling af enten det lokale skatteankenævn eller Landsskatteretten. Ved valg af skatteankenævnet, risikere man ikke efterfølgende at kunne tilvælge Landsskatteretten som klageinstans. Dette vil være tilfældet hvis skatteankenævnet først afgør sagen efter den 31. december 2013 og dette sker inden ankeforvaltningen tager stilling til visiteringen af sagen.

Du kan få endnu mere at vide ved at  tilmelde dig kurset ‘Håndtering af skattesager’.

Det finder sted:
Den 12.11 i Hvidovre
Den 10. 12 i Middelfart

 

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!