Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 7, 2020 in Nyheder

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2020?

Erhvervsstyrelsen har 6. april 2020 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol . Hvad betyder udtagelsen for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

Nedenstående faglige artiklen er skrevet d. 7. april af statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk fra FagligAfdeling.dk.

En del af de revisionsvirksomheder, som er udtaget til kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen, har modtaget brev med orientering om at revisionsvirksomheden er udtaget til kvalitetskontrol. Brevet er sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Selvom du ikke har modtaget et brev, er det ingen garanti for at du ikke er udtaget. Erhvervsstyrelsen kan nemlig endnu have sagerne liggende til behandling. Men sandsynligheden taler ikke herfor. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol siger at virksomhederne ”så vidt muligt” skal underrettes inden 1/4, og senest inden 1/6 om at de er udtaget.

Hvad betyder en udtalelse?

Godkendte revisionsvirksomheder, der reviderer klasse C virksomheder, udtages med højst seks års mellemrum. Godkendte revisionsvirksomheder der udelukkende reviderer klasse B virksomheder, udtages efter en risikobaseret model. Faktorer der spiller ind på om man vægter mere eller mindre risiko  i udtagelsen, kan ses i retningslinjerne udgivet af Erhvervsstyrelsens revisortilsynet. Man kan ikke få oplyst hvorfor man er udtaget, og man kan heller ikke få oplyst hvordan faktorerne vægter i ens egen situation.

Udtagelsen betyder at Erhvervsstyrelsen sender en konsulent ud i din virksomhed, som navnligt skal kontrollere:

1. at revisionsvirksomheden har en intern organisation samt et kvalitetsstyringssystem, jf. revisorlovens § 28 samt regler udstedt i medfør heraf, og har dokumenteret anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet,

2. at kvalitetsstyringssystemet er fyldestgørende i relation til virksomhedens størrelse og driftsmæssige karakteristika,

3. at kvalitetsstyringssystemet indeholder politikker og procedurer for overholdelse af uafhængighedsregler generelt og for enhver erklæringsopgave efter revisorlovens § 1, stk. 2, samt at det er dokumenteret, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt,

4. at erklæringsopgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, er tilrettelagt, planlagt, udført og dokumenteret i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet og god

5. revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder, samt de anvendte ressourcers omfang og det beregnede revisionshonorar i forhold til erklæringsopgaven,

6. at revisionsvirksomheden har etableret en overvågningsproces, der omfatter såvel overvågning af kvalitetsstyringssystemet som periodisk efterfølgende intern kontrol af kvaliteten af udførte erklæringsopgaver,

7. at revisionsvirksomheden har en ajourført ejer- og medlemsfortegnelse, jf. § 3 i bekendtgørelse om revisionsvirksomhed, og at ejer- og ledelsesbestemmelserne i revisorlovens § 13, stk. 2-5, er overholdt,

8. at revisionsvirksomhedens tilknyttede revisorer har gennemgået og indberettet obligatorisk efteruddannelse efter revisorlovens § 4 og regler udstedt i medfør heraf, og at revisionsvirksomheden har opfyldt sine forpligtelser i henhold til hvidvasklovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1.

Særligt det sidste punkt 8 vækker opsigt, da kvalitetskontrollanten hermed får kompetence til at kontrollere at revisionsvirksomhedens risikovurdering efter hvidvaskloven opfylder lovens krav, og at revisionsvirksomhedens procedurer og forretningsgange efter hvidvaskloven overholder hvidvasklovens krav, og dét er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse meget detaljerede krav. Det kan man se når de kommer på selvstændig hvidvask-kontrolbesøg. Der udstedes virkelig mange påbud om opdatering af risikovurdering og forretningsgange, i den forbindelse. Det bliver spændende at se om kvalitetskontrollanterne vil gribe opgaven lige så strengt an.

Det er også værd at bemærke sig at hvis Erhvervsstyrelsen kommer på hvidvaskkontrol, og tildeler et påbud, skal resultatet af kontrollen offentliggøres, med revisionsvirksomhedens navns nævnelse. Dette vil de fleste føle intimiderende. Dette er ikke tilfældet vedr. kvalitetskontrol efter revisorloven.

Jeg finder det højst betænkeligt, at en kvalitetskontrollant som udfører sin kontrol efter revisorloven, overhovedet i en bekendtgørelse tillægges kompetence til at udføre kontrol af om anden lovgivning er overholdt eller ej. Men regeringens kontrolpakke, vil nu indføre at overholdelse af hvidvaskloven, indføres i revisorloven. Og i givet fald, bliver det helt i orden at en kvalitetskontrollant efter revisorloven udfører kontrol af hvidvaskloven.

Kontrollen sker ved gennemgang af en række tjeklister, som offentliggøres af Erhvervsstyrelsen. Se tjeklisterne her.

https://erhvervsstyrelsen.dk/Retningslinjer-for-kvalitetskontrol

Tjeklisterne er ikke opdateret i forhold til tidligere år. Hvis/når dette sker, laver vi en artikel om forholdet.

Hvornår sker kontrollen?

Kontrollen udføres i august til november, og kontrollantens rapport til Erhvervsstyrelsen skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen, senest d. 15/11. Denne frist er en aftale mellem Erhvervsstyrelsen og kontrollant, og er principielt revisionsvirksomheden irrelevant.

Antal sager der udtages

Før i tiden blev der altid udtaget et bestemt antal sager som grundlæggende antal stikprøve. Antallet af sager tog udgangspunkt i antallet af godkendte underskriftsberettiget revisorer i revisionsvirksomheden. Fx udløste én godkendt revisor altså 3 sager som grundlæggende stikprøve.

Det er nu ændret, således at der udtages et antal stikprøver som baseres på antallet af afgivne erklæringer gennem den pågældende revisionsvirksomhed.

Hvordan dette skal fortolkes i praksis, vides endnu ikke. Men jeg formoder at en revisionsvirksomhed der udelukkende afgive 4 erklæringer, og som udelukkende har én godkendt revisor, ikke nødvendigvis vil få tre af dem udtaget til kvalitetskontrol. Og at en virksomhed der afgiver 1.000 erklæringer, også med udelukkende én godkendt revisor, vil få udtaget mange flere end tre i den grundlæggende stikprøve.

Skal jeg være nervøs?

Ikke hvis du har styr på dit arbejde. Desværre har resultatet historisk set ikke været prangende. En del af de mindste revisionsvirksomhed bestod ikke kontrollen blankt. Hertil kommer at der historisk har været meget store forskelle på den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrol, afhængig af hvilken kontrollant man tjekke tildelt. Alle personer har sine egne kæpheste, og de går op i forskellige ting.

På den baggrund virker det til at være en god ide at være særdeles opmærksom på kvalitetsstyringssystemer, udførelse samt dokumentation af dit arbejde.

Hvad kan jeg gøre hvis jeg er udtaget?

Vi har tilrettelagt et særligt online kursus med sigte på at bestå kvalitetskontrollen. Det er et online kursus der ligger tre dage fra kl. 9-12. Der er tale om tirsdag den 21/4, torsdag den 23/4 samt tirsdag den 28/4. Alle tre dage inklusive. Kurset varer samlet 7,5 timer.

Online skal forstås sådan at underviser (Bjarne Aalbæk) er ”live” på din computer, tablet eller smartphone. Du kan se underviser og plancher, og stille spørgsmål på tekst imens.

På kurset kigger vi på om kontrollen kan undgås, processen omkring gennemførelse af kvalitetskontrol, oversigt over dokumenter du skal samle inden besøget, oversigt over krav til udarbejdelse af dokumenter revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer med sikkerhed, systemgennemgang og sagsgennemgang, hvad lægger kvalitetskontrollanten vægt på, kort om kontrol af interne kontrol og kontrol af efteruddannelse, hvor laver andre fejl som opdages i kvalitetskontrollen, revisions beviser for omsætningen, revisionsbeviser for ejendomme der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, revisionsbevis for skatteaktiver, eksterne bekræftelser, herunder engagementsbekræftelser, debitorbreve, tinglysning og så videre., kravene til revisionsprotokol eller lignende, og i hvilke situationer, konklusioner, samlet konklusion, og sammenhæng til erklæring.

Du kan se kursusbeskrivelsen her og ligeledes tilmelde dig.

Hvis du er i tvivl om faglige emner, kan der arrangeres individuelle kurser for dig, din virksomhed eller din erfagruppe eller tilsvarende. Kontakt Lone Kornmaaler på tlf. 70 10 70 19 eller lok@faktakurser.dk for at høre nærmere om aktuelle kurser, eller et skræddersyet kursus i din virksomhed om fx erklæringer, kvalitetsstyringskrav, beståelse af kontrollen, revision eller lignende.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du udfører og dokumenterer dit arbejde i tilstrækkelig grad, kan du placere din interne kontrol tidligt, fx i april eller maj måned i år. På den måde kan du nå at rette op på eventuelle problemer, i de sager du løser i fx maj og juni måned, og dermed redde en stor del forud for den eksterne kontrol. Pga. corona er der lidt praktik at løse i april, men det løser vi.

Den interne kontrol kan være nøglen.

Intern kontrol af system er pligtig hvert år. Du kan selv udføre denne kontrol. Denne kontrol omfatter kvalitetsstyringssystemet.

Derudover skal alle underskriftsberettigede revisorer i revisionsvirksomheden udtages til intern kontrol over en periode på for eksempel hvert 3. år i den interne kontrol. Man må ikke selv udføre intern kontrol på sager, som man selv har været med i sagsløsningen på. ½

Den interne kontrol skal udføres af kvalificerede personer, og vi anbefaler meget kraftigt, at du vælger et person som virkelig har forstand på kvalitetskontrol. En intern kontrollant skal for eksempel have indgående kendskab til ISQC et komma isa 200og20 comma og isa 200og30. Comma som nærmest skal være paratviden. Overvejer for eksempel en person som er optaget på listen over erhvervsstyrelsens kontrollanter eller en person fra faglig afdeling AS eller en anden person som har rigtig godt forstand på intern kvalitetskontrol.

Vi har oplevet at man anvender en intern kontrollant, som viste sig ikke at være tilstrækkeligt kvalificeret. Resultatet bliver, at den interne kontrol ikke finder problemerne, og så kommer balladen, når erhvervsstyrelsens eksterne kontrollant kommer.

Hos faglig afdeling udfører vi ganske mange interne kontrol hvert år i godkendte revisionsvirksomheder. Vi anvender erhvervsstyrelsens tjeklister, og simulere på denne måde en ekstern kontrol, for at styrke dig bedst muligt til intern kontrol. Vi slutter intern kontrol af med en rapport med resume comma overblik, fundet fejl, mangler og forbedringsmuligheder. Og vi er seks velkvalificerede personer, som udfører de interne kontrol over hele landet.

Vi finder altid forhold som er fejlagtige eller skal udbedres, for uanset hvor dygtig en revisor man er, er der altid for eksempel formelle forhold der kan blive overset eller glemmes.

Kontakt Bjarne Aalbæk på tlf. 70 10 70 12 eller ba@fagligafdeling.dk for at høre mere om, eller booke intern kontrol.

Hvor ligger risiciene?

Vi har samlet udvalgte punkter hvor vi ser oplagte risici for ikke at bestå kontrollen:

 • Det er ikke dokumenteret, hvad der er udført for at få revisionsbevis for indtægterne.

 

 • Det er ikke dokumenteret, hvis der ikke er risiko for at indtægterne er forkerte, som følge af risiko for besvigelser.

 

 • Beskrivelsen af virksomheden og dens omgivelser overholder ikke kravene i ISA 315.

 

 • Regnskabet overholder ikke årsregnskabslovens generelle krav eller opstillings- og

 

 • præsentationskrav, og revisor har ikke taget forbehold for fejlen eller manglen. Herunder mangler der ofte noter på lån til ledelsen, personaleomkostninger, eventualforpligtelser, pantsætninger, mv.

 

 • Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for at revisor har kontrolleret den generelle præsentation af regnskabet (altså en regnskabstjekliste).

 

 • Erklæringen overholder ikke erklæringsbekendtgørelsen, fx fordi et forbehold ikke er begrundet, eller fordi revisor har glemt at sætte den rigtige konklusion ind efter et forbehold.

 

 • Revisor har ikke kunne udføre revision af dele af eller hele regnskabet, men overser at tage forbehold og/eller modificere konklusionen.

 

 • Revisor anfører i protokollen/rapporteringen, at ledelsen ikke har overholdt sine formalia-forpligtelser, men overser at udføre kontrollen.

 

 • Revisor overser at tage forbehold for fortsat drift, selvom der er manglende dokumentation/revisionsbevis for virksomhedens fortsatte drift.

 

 • Revisor overser et ulovligt lån til virksomhedsdeltagere eller ledelse, som revisor burde se.

 

 • Revisor har ikke revisionsbevis for en væsentlig regnskabspost, men undlader forbehold.

 

 • Revisor glemmer forbehold for manglende noter om usikkerhed, fx om ejendomme til dagsværdi, udviklingsaktiver, skatteaktiver, betingelser for fortsat drift osv.

 

 • Revisor overser forbehold for forkert indregning af aktiver og gæld, fx manglende overvejelser om nedskrivningsbehov af anlægsaktiver til genindvindingsværdi eller manglende indregning af gældsforpligtelser til amortiseret kostpris.

Listen er på ingen måde udtømmende, men blot inspiration fra nogle af vores erfaringer fra intern og ekstern kontrol.

Vi minder om at vores hotline abonnement og abonnement på værktøj og hotline indeholder en hotline inden for regnskab, revision og erklæringer, hvor du kan kontakte os med konkrete sager eller erklæringer, som vi kan give vores holdning til igennem og kommentere, så fejl i den enkelte sag fanges ingen inden erklæringen afgives. Abonnementet med værktøjer og hotline samlet indeholder også en samling af værktøjer, som hjælper dig med at bestå kontrollen. Du kan bestille abonnementerne på www.fagligafdeling.dk eller på tlf. 70 10 70 12.

Hvad gør faglige afdelinger for at hjælpe?

 • Vi laver en kvalitet styringsmanual som vi løbende opdaterer, og som revisionsvirksomheden har i abonnement. Kvalitetsstyringsmanualen indeholder netop de krævede dele, og ikke mere, for at gøre den så overskuelig som mulig, og samtidig operationel.

 

 • Vores abonnement på værktøjer og hotline indeholder de værktøjer, og den løbende hotline der skal til for at du overholder revisionsbestemmelserne.

 

 • Intern kontrol fra fagligafdeling finder problemerne på forhånd.

Bisidder

Nogle gange kan det føles hensigtsmæssigt og tryggere, at have en bisidder med ved kvalitetskontrollen. Faglig afdeling AS tilbyder en service hvor vi sidder med ved bordet, når der er kvalitets kontrol i din virksomhed. vi laver principielt noget andet komma således at vi ikke behøver at fakturere al tiden punktum men vi er tilstede og kan assistere med at svare på spørgsmålet, når der er brug for os. Kontakt Bjarne Aalbæk på ba@fagligafdeling.dk hvis du vil høre mere om ordningen.

Vi ønsker dig held og lykke i de kommende kontroller.

Litteratur

 

Lidt mere om kurset

‘Succes med kvalitetskontrollen 2020’ er et vigtigt onlinekursus for dig, der er udtrukket til kvalitetskontrol.
Bemærk, at kurset foregår over 3 gange.

Læs hele beskrivelsen her.

Dato, tid og sted

Når du tilmelder dig dette onlinekursus, er du tilmeldt undervisning ALLE 3 dage:

21. april 2020 kl. 9.30-12

23. april 2020 kl. 9.30-12

28. april 2020 kl. 9.30-12

Tilmeld dig her

Kurset afholdes som online-kursus, hvor kurset sker live.

Du kan skrive og tale med underviser Bjarne Aalbæk undervejs.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Top 3 forårskurser

1. Corona for bogholdere og revisorer  – Få ledige pladser til kurset der starter d. 8.4
2. Succes med kvalitetskontrollen 2020
3. 
Den nye ejendomsvurderingslov

Husk, at du kan se alle kurserne for 2020 på vores hjemmeside.

Se kursusoversigten her.

Når du tilmelder dig kan du enten:

Tilmelde dig direkte via vores hjemmeside
Send en mail til lok@faktakurser.dk
Kontakte os på 7010 7019, så klare vi det via telefonen.

Med ønske om en rigtig god påske.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!