Pages Menu
Categories Menu

Posted by on dec 13, 2021 in Uncategorized

Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde

Nedenstående artikel er skrevet at statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk, leder af Faglig Afdeling.

Med restriktionerne som blev annonceret 8.12.2021, blev der igen åbnet for kompensationsordninger. Nu ved vi lidt mere, men mange detaljer mangler stadig.

Så snart vi har mere konkret viden opretter vi et online kursus. 

Tvangslukkede

Tvangslukkede virksomheder, som nattelivet, får adgang til fuld kompensation for faste omkostninger. Det er dog fortsat et krav, at virksomheden ikke har omsætning i perioden. Aftalepartierne er ligeledes enige om at genindføre selvstændigordningen for tvangslukkede uden omsætning, hvor der gives 100 pct. kompensation for omsætningstabet.

Omkostningskompensation

Der vil være kompensation for faste omkostninger og faste omkostninger light. Det vil gælde frem til 28. februar 2022 med et krav til omsætningsnedgang på mindst 30 pct. gældende fra den 1. december 2021.
Der vil formentligt også blive indført mulighed for at søge kompensation for faste omkostninger på baggrund af et omsætningsfald i december 2021 alene. Som det er i dag, skal der søges for minimum to måneder. Dette skal særligt imødekomme virksomheder mv., der, som følge af restriktionerne, oplever en stor omsætningsnedgang i december måned.
Fristen for hvornår en virksomhed mv. skal være oprettet i CVR for at kunne søge om kompensation ændres til den 7. december 2021.
Virksomheder kan under særlige omstændigheder, fx hvis de er stiftet i 2020 eller 2021 anvende en alternativ referenceperiode som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.
Ordningerne, som vurderes at koste 2,6 milliarder kroner, har tilbagevirkende kraft fra 1. december. Ordningerne skal godkendes af EU-Kommissionen.

Omsætningskompensation

Kommer antageligt til at gælde 1.12.2021 – 28.2.2022, altså 3 måneder. Kravet til omsætningsnedgang vil være 30 procent.
Der kan kompenseres med 90 procent af omsætningsnedgangen. For selvstændige med ansatte, er loftet 33.000 kr. om måneden, mens loftet for andre selvstændige er 30.000 kr. Det er en forudsætning, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor kompensationen modtages.
Det bemærkes, at modellen gælder for selvstændige, men forhøjelsen af loftet omfatter ikke medarbejdende ægtefæller.
Selvstændige, freelancere og kombinatører kan under særlige omstændigheder, fx hvis de er stiftet i 2020 eller 2021 anvende en alternativ referenceperiode som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.
Der vil være krav om revision i forbindelse med efterkontrollen. Det fremgår ikke yderligere hvad aftalepartnerne lægger i ordet ”revision”.

Lønkompensation

Der indføres lønkompensation igen.
Aftalen forlænger den midlertidige kompensationsordning for tvangslukkede virksomheder, så virksomheder uden omsætning kan sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation fra den 10. december 2021 og så længe, virksomhederne har forbud mod at holde åbent.
Desuden bliver der indført en midlertidig kompensationsordning fra 10. december 2021 til 15. januar 2022 for virksomheder, der hjemsender mindst 30 procent af medarbejderne.
Der gives lønkompensation på 90 procent til timelønnede og 75 procent for funktionærer, og kompensationen kan maksimalt løbe op i 30.000 kroner til en fuldtidsansat.
Desuden bliver den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænget, så den gælder fra 1. januar til 31. marts 2022.

Arrangørordningen

Der kan opnås kompensation for indendørs arrangementer på mindst 350 personer, hvor arrangementet er aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af lukningen af lokaler, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
Arrangørordningen er målrettet enkeltstående eller fast tilbagevendende større arrangementer. Der vil gælde et krav om, at arrangementet skal være planlagt før den 7. december 2021 eller være fast tilbagevendende.
Fristen for hvornår en virksomhed mv. skal være oprettet i CVR for at kunne søge om kompensation via arrangørordningen ændres til den 7. december 2021.

Kasserede letfordærvelige varer

Der etableres en pulje, som er målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. de pludselige restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.
Puljen for kasserede varer omfatter virksomheder registreret i CVR senest den 7. december 2021, som er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder mv. for mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt den 10., 11. og/eller 12. december 2021 uden for private hjem, fx i restauranter, festlokaler og lignende. Der kan ikke opnås kompensation for kasserede varer, som leverandøren aftaleretligt skal have dækket af kunden.
Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.

Mindre spillesteder

Der etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning, udskydelse eller væsentligt ændrede mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere), når disse aflyses, udskydes eller er væsentligt ændrede som følge af lukningen af lokaler, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende. Ordningen afgrænses til spillesteder mv., hvis primære formål er at afholde arrangementer som fx koncerter eller standup optræden og dermed ikke virksomheder, som har en anden primær drift og afholder et mindre arrangement, fx et diskotek, som holder en koncert eller en sportsklub, der afholder en fest.
Ordningen begrænses, så der alene kan kompenseres spillesteder, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, hvor der er offentlig adgang, og så der alene kan kompenseres arrangementer, som er planlagt og offentligt annonceret inden den 7. december 2021, ligesom det er tilfældet for den almindelige arrangørordning. Ordningen dækker således ikke fremvisninger af film i biografer, afholdelse af fester på diskoteker og lignende. Leverandører til spillesteder som kompenseres ovenfor, som ikke har en skriftlig aftale, vil kunne kompenseres gennem de generelle kompensationsordninger.

Forlængelse af låne- og garantiordninger

Aftalepartierne er enige om at forlænge låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen frem til den 28. februar 2022 for at sikre fortsat adgang til likviditet.

Statsstøtteregler for faste omkostninger for koncernforbundne virksomheder

EU-kommissionen har ændret i koncerndefinitionen under TF 3.1 og TF 3.12. Den ændrede definition er nu tæt på den koncerndefinition, der anvendes i årsregnskabsloven.
Som følge af den ændrede koncerndefinition får virksomheder der, som følge af den tidligere udmeldte koncerndefinition, fravalgte at søge kompensation for perioden 1. november 2020 til 30. juni 2021 mulighed for 1) at søge dispensation for ansøgningsfristen, så de kan 2) søge om kompensation for perioden.
For at søge dispensation, skal man skrive til fasteomkostninger@erst.dk med en begrundelse for, hvorfor man fravalgte at ansøge på daværende tidspunkt.
Erhvervsstyrelsen har som følge af den ændrede definition opdateret sin vejledning til statsstøttereglerne, som kan findes her.

Kurser i december

 

 

Januar 2022

Videokurser

Videokurser er et onlinekursus, der er optaget og anonymiseret.

Hvis du bestiller et af nedenstående videokurser, så  kan se det, når som helst du har lyst.

Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Fakta Kurser A/S

Lone Kornmaaler
Adm. direktør og ejer
E-mail: lok@faktakurser.dk
Tlf.: 7010 7019

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!